Menu

-

Vestigingen

Alle
Menu
Home
Terug

Menu

-

Vestigingen

Alle
Menu
Home
Terug
Terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Anne&Max Nederland B.V.

1.Definitie

Opdrachtnemer:
Anne&Max Nederland B.V.

Kinderhuissingel 4 GH

2013 AS Haarlem

023-55 122 12

anne@annemax.nl of max@annemax.nl

KVK: 54970407

BTW: 8515.10.887.B.01

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna klant) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 De overeenkomst

3.1. Aanvaarding

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Bevestiging

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3. Techniek

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Ontbinding

Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5. Informatie

Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.4. Levertijd en Bezorging4.1. LevertijdVoor alle producten van Anne&Max Nederland.nl geldt een levertijd van drie (3) werkdagen vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 17.00 uur is geplaatst. Bestellingen geplaatst na 17.00 uur worden een werkdag later afgeleverd.

4.2 Bezorging via een koeriersdienst

Wanneer u producten besteld welke per post verzonden worden versturen wij die via een koeriersdienst, deze kunnen de hele dag worden afgeleverd. In het algemeen worden de poststukken de volgende dag bij u bezorgd. Het kan zijn dat er bij de koeriersdienst vertraging optreedt. Gezien er geen post wordt bezorgd op maandag kan de bezorging op dinsdag plaatsvinden. Het kan voorkomen dat dit langer duurt. In dat geval kan Anne&Max Nederland.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Ontvangstbevestiging

Voor ontvangst van de bestelling wordt niet getekend. Bij het afleveren van versproducten wordt wel door de bezorger de naam van de ontvanger genoteerd.

4.4. Overmacht

4.4.1 Tijdelijke overmacht

In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

4.4.2 Blijvende overmacht

In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

5. Betaling

5.1. Facturatie

Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door Anne&Max Nederland.nl. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 14 dagen voldaan te worden.

5.2. Particulieren

Particuliere opdrachtgevers dienen bij de bestelling te betalen via iDEAL of met een creditcard. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.

5.3. Korting

Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt voldaan.

5.4. Incassokosten

Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de aan opdrachtnemer overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffelgewijs respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Adressering/data

Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Anne&Max Nederland.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.

6.2. Afleverdatum

Anne&Max Nederland.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNL of koeriersdienst.

7. Annulering

7.1. Door opdrachtgever

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Anne&Max Nederland.nl. Dit kan telefonisch of via e-mail. Annuleringen via fax worden niet in behandeling genomen. Anne&Max Nederland.nl kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

7.2. Door Anne&Max Nederland.nl

Anne&Max Nederland.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

8. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Anne&Max Nederland.nl. Dit kan telefonisch of via e-mail. Wijzigingen
via fax worden niet in behandeling genomen. Anne&Max Nederland.nl kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

9. Klachten

Op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van Anne&Max Nederland.nl. Dit kan telefonisch of via e-mail. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer.

10. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.annemax.nl zijn exclusief 9% of 21% btw en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

11. Herroepingsrecht bij levering van producten

11.1. Herroepen

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

11.2. Retourneren

Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12. Kosten in geval van herroeping

12.1. Kosten

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.

12.2. Terugbetaling koopsom

Indien de klant het factuurbedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.13. Uitsluiting herroepingsrecht

13.1. Vermelding

Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de klant uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

13.2. Aard

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:

a. die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.14.2. PlaatsAlle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Jouw huiskamer in de stad